Topic-icon ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ..

2 years 3 weeks ago #58 by asocswu

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

ระยะเวลาโครงการ: 1 (หนึ่ง) ปี
ประเภทโครงการ : ชุดโครงการ (ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ) หรือ โครงการวิจัยเดี่ยว
ข้อปฏิบัติ :
1. ลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของ สกว. ในหน้าประกาศทุนในเว็บไซต์ของ สกว.

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-ann...lopment-2560-round-2

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.282 seconds
Powered by Kunena Forum