Topic-icon แจ้งข่าวการย้ายเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย

2 years 3 weeks ago #55 by asocswu

ด้วยความจำเป็นบางประการในด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจำเป็นต้องทำการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์ป่ายวิจัย เดิม swusocresearch.com/ มาอยู่ภายใต้เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2560 จึงขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นครับ

หมายเหตุ เว็บไซต์ฝ่ายวิจัยเดิม ยังใช้ได้ปกติ จนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.335 seconds
Powered by Kunena Forum