Soc Building

ผู้บริหารจากบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด พบผู้บริหาร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารจากบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด พบผู้บริหาร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์


ผู้บริหารจากบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด พบผู้บริหาร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

              วันที่ 26 มกราคม 2560 ผู้บริหารบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด พบผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.มล.ปิ่น  มาลากุล 

 

คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

             วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดสัมมนาโครงการ Social Enterprise ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.มล.ปิ่น มาลากุล 

 

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ EY

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ EY


ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ EY

                วันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าแด่คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หนึ่งในหน่วยงานภายนอกที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ประสานให้นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นผู้มีอุปการคุณ               ต่อคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพฯ 

 

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ สสส.

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ สสส.


ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ สสส.

                     วันที่ 4 มกราคม 2560 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เดินทางเข้าพบนายแพทย์

ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เพื่อร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กรุงเทพฯ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก