Soc Building

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

          ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นางสาวชิติพัทธ์  สุนทรสารทูล นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประธานชมรมเมาไม่ขับ และตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำกระเช้ามอบแด่คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และผู้มีอุปการคุณต่อคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสส่งท้าย     ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพฯ

 

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ นำกระเช้ามอบแด่รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่        29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพักอธิการบดี มศว 

 

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 

 

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะสังคมศาสตร์


วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ นำกระเช้ามอบแด่

คุณสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์  ประธานกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 

 

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

Read more ...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

รวมทั้งหมด 13379

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก