คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


เพื่อแลกเปลี่ยนสถานที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University ในโอกาสการเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่าง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University ในโอกาสการเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่าง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต และด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย โดยความร่วมมือระหว่าง Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University โดยมีผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้การต้อนรับ 

 

ประชุมจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Gold’s (SDGs)

ประชุมจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Gold’s (SDGs) 


อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม อ.ดร.สันติ             เติมประเสริฐสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Gold’s (SDGs) โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเสนอการจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน

 

โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ และแนวทางไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

 

ประชุมพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ประชุมพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินการเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบที่ได้กำหนดไว้

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214