คณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดประชุมเตรียมจัดฝึกอบรมการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย

คณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดประชุมเตรียมจัดฝึกอบรมการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดประชุม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เพื่อร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้ประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยร่วมประชุมดังกล่าว 

     

 

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์หารือร่วมกับ Mr. Pierre Grace จาก Manchester Metropolitan University เรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์หารือร่วมกับ Mr. Pierre Grace จาก Manchester Metropolitan University เรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย 


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Manchester Metropolitan University จำนวน 6 คน ภายใต้การดูแลของ Mr. Pierre Grace  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย Mr. Grant  Later อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ เข้าพบ              รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ธันนิกานต์  สูญสิ้นภัย ชยันตราคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัยของทั้ง 2 สถาบัน

     

 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์พบปะบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์พบปะบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561  เพื่อพบปะพูดคุย หารือ พร้อมให้มุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงนแจ้งเพื่อทราบเรื่องการบริหารงานด้านต่างๆของคณะสังคมศาสตร์

     

 

ประชุมยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประชุมยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ 

     

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะสังคมศาสตร์


เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214