โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุม “โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 เชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx”  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว 

     

 

ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2560


ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

     

 

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 62 ปี

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 62 ปี 


ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 62 ปี 

     

 

ให้ความรู้การดำเนินงานระบบ ERP และการจัดการงานด้านเอกสารการเงินแก่บุคลากร คณะสังคมศาสตร์

ให้ความรู้การดำเนินงานระบบ ERP และการจัดการงานด้านเอกสารการเงินแก่บุคลากร     คณะสังคมศาสตร์ 


อาจารย์ ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระบบ ERP  รวมถึงการจัดการงานด้านเอกสารการเงินแก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 

     

 

แถลงข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs): A better way for social impact creation and social inequality reduction

แถลงข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs): A better way for social impact creation and social inequality reduction


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ Engagement Thailand กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ  The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs) ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรม     และศิลปะ อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ในสังคมไทย มหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินการด้าน Engagement 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214