ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561

 

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs): A better way for social impact creation and social inequality reduction

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs): A better way for social impact creation and social inequality reduction


การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ในสังคมไทย 

 

โครงการศึกษาภาคสนามประกอบรายวิชาต่างๆ กิจกรรม “ละโว้ราชธานีสองสมัย ตื่นตาใจศิลปกรรมงามหลากหลาย ทวาฯ เขมร เปอร์เซีย ฝรั่ง ไทย สัตยาไสโรงเรียนต้นแบบดี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดำริท่าน น้อมใจมั่นไหว้พระบาทศาสดา”

โครงการศึกษาภาคสนามประกอบรายวิชาต่างๆ กิจกรรม “ละโว้ราชธานีสองสมัย ตื่นตาใจศิลปกรรมงามหลากหลาย ทวาฯ เขมร เปอร์เซีย ฝรั่ง ไทย สัตยาไสโรงเรียนต้นแบบดี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดำริท่าน น้อมใจมั่นไหว้พระบาทศาสดา” 


เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่มรดกทางปัญญาของบรรพชนไทย  

 

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 57 ปี

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 57 ปี 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร              คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 57 ปี

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214