โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงสร้างความสามัคคีและความร่วมมือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์มีส่วนร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา

 

โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์

โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิด โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์ จัดโดย : อาจารย์จิตอุษา ขันทอง อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต และสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตด้วยกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปลูกฝังอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการวันอาสาฬหบูชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการวันอาสาฬหบูชา 


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการวันอาสาฬหบูชา

 

นิสิตภาคบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในหัวข้อ “Global Brand Planning Competition 2018” ในการแข่งขันระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2561

นิสิตภาคบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในหัวข้อ “Global Brand Planning Competition 2018” ในการแข่งขันระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์  จัด พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีมจากประเทศไทย อันประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        เข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในหัวข้อ “Global Brand Planning Competition 2018” ในกลุ่ม เวทีภาษาอังกฤษ (International stage) และได้รางวัล      Gold awards ในการแข่งขันระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214