Soc Building

โครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560


โครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560

      รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 “ธ ทรงเป็นนักปกครอง...ผู้ทรงธรรม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ


คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ ณ สำนักงานศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการศ. ม.ล.ปิ่น  มาลากุล 

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์

         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย

      ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก และจรรยาบรรณนักวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย รวมทั้งได้ร่วมระดมแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนภายนอก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศ.ดร.ประสาท  หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก