แบบรับรองบทความวิจัยและแบบรับรองบทความวิจัย

1. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2562
2. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ด่วน์โหลดเอกสารแนบทั้งสองหัวข้อในรูปแบบ PDF ตามลิงค์แนบด้านล่าง

Attachments:
Download this file (j_soc_2562_form.pdf)Form-2562[ ]99 kB

ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
1. ตัวอักษรการพิมพ์: ขนาดตัวอักษร Thai Sarabun PSK 16, Single Space
ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว

2. รูปแบบการพิมพ์

ตัวอย่างการเขียนลำดับหัวข้อและตัวเลข
หัวข้อใหญ่
           1. หัวข้อรอง
               1.1 หัวข้อย่อย
                      1) เนื้อหา .......................................................................................................................

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation)
กรณีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี-เลขหน้า (Author-date-page in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า หลังข้อความนั้นๆ เพื่อบอกแหล่งที่มา ตามตัวอย่างดังนี้

1.1 สำหรับแหล่งที่มาภาษาไทย: (ชื่อ นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
ตัวอย่าง (สุพัตรา สุภาพ. 2536:18) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 36)
1.2 สำหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ: (นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
ตัวอย่าง (Smelser.1995:145) (Thomson and Thomson. 1993: 12-13)

2. การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)

ผู้ส่งบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาและดูตัวอย่างได้ดังลิงค์ด้านล่างนี้

Attachments:
Download this file (Citation.pdf)Citation and References[ ]121 kB

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ไปยังทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS
2. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จำนวน 1 ชุด และแบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562 ถึงบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เงื่อนไขอื่นๆ
1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสาร
2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด
3. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับและแผ่นซีดีข้อมูลให้แก่เจ้าของผลงาน
4. กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำนวน 1 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ถ้าหากประสงค์จะรับจำนวนเพิ่มเติม ให้มารับด้วยตนเองที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การติดต่อสอบถามรายละเอียด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725 ติดต่อ คุณเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากคณบดี

แบบรับข้อร้องเรียนจากนิสิต

บทสัมภาษณ์

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์

สาระน่ารู้

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214