Display # 
Title Hits
รายงานผลการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562 27
การเขียนโครงการวิจัยขอรับการสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 21
การจัดการโครงการและบริหารงบประมาณให้ประสบความสำเร็จ และการจัดเก็บเอกสาร 15
การจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ Game based learning 34
การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน 598
งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัย 678
การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2558 310
การกำหนดชั้นพื้นที่คุ้มครองสำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดนครนายก 309
จากงานวิจัยสู่ชุมชน โอกาสทางการตลาดของกุนเชียงปลาเพื่อสุขภาพในเขตภาคกลาง 326
จากงานวิจัยสู่ชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 213

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 27

Yesterday 39

Week 27

Month 1148

All 12751