เกี่ยวกับฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มีนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดทิศทางงานวิจัยคณะสังคมศาสตร์ สร้างระบบและกลไกในการบริหาร และผลิตงานวิจัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนด้านการวิจัยที่กำหนด โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเป็นประจำทุกปี
โดยจัดสรรทุนวิจัยเป็น 5 ประเภท คือ
1. ทุนวิจัยสำหรับสายวิชาการและทุนวิจัยสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
2. ทุนวิจัยสำหรับการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเพื่อให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพ (area based) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก
3. ทุนวิจัยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
4. ทุนวิจัยสำหรับการวิจัยชุดโครงการเพื่อการบูรณาการ
5. ทุนวิจัยสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ

ฝ่ายวิจัย ยังสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรในระเบียบคณะสังคมศาสตร์ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบพัฒนาบุคลากรระยะสั้นจากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อนำเสนอเพื่อการเผยแพร่ผลงาน/บทความวิจัยในวารสารทั้งระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับประเทศที่มี proceeding และจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำโครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ยังได้ให้ความสำคัญกับการจัการความรู้ในด้านการวิจัย เช่น จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (KM) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (KM) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (KM) เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

ติดต่อฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11724 โทรสาร : 0-2664-4214
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 27

Yesterday 39

Week 27

Month 1148

All 12751