โครงการศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์ในเขตเมืองเสาวนา CUPPAS “ศึกษาดูงานประกอบรายวิชาความมั่นคงกับการเมืองโลกและวิชานโยบายสาธารณะ”

โครงการศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์ในเขตเมืองเสาวนา CUPPAS “ศึกษาดูงานประกอบรายวิชาความมั่นคงกับการเมืองโลกและวิชานโยบายสาธารณะ”


เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งมีองค์ความรู้และทักษะททางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงให้นิสิตสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายของผู้นำในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

นายกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กและเยาวชน

นายกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กและเยาวชน


ผู้บริหาร คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา ผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กและเยาวชน 

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อวางแผนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ 

กิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์

กิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์


เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์ โดยมีคณาาจารย์ใหม่จาก 4 ภาควิชาเข้าร่วม ได้แก่ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์ 

โครงการสายสัมพันธ์บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

โครงการสายสัมพันธ์บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


เพื่อร่วมแสดงความรักและความผูกพันต่อคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน 
1. ผศ.สาวิตรี   พิสณุพงศ์            ภาควิชาประวัติศาสตร์

2. ผศ.สิริพร   เกรียงไกรเพชร       ภาควิชาภูมิศาสตร์

3. รศ.ดร.พัชรี   ศรีสังข์              ภาควิชาสังคมวิทยา

4. ศ.ดร.วรพิทย์   มีมาก             ภาควิชารัฐศาสตร์

5. นางสาวศุภรดา   เต็มภัทรกุล    สำนักงานคณบดี 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214