กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ)

หลักสูตรบัณฑิต

หลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด

วิชาเอกการจัดการ

วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(วิชาโท)

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

-หลักสูตร วิชาโทสังคมวิทยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม

-หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

1.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม

6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

7.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

แบบหอร์มขอตำแหน่ง

แบบหอร์มขอตำแหน่ง

1.Checklist

2.ก.พ.อ.03.rev 14 06 2556

3.การปรับปรุงหลักเกณฑ์

4.ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอน

5.คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

6.คำชี้แจงการกรอก กพอ 03 ตามตัวอย่าง

7.เงื่อนไข

8.จรรณ01

9.ตัวอย่าง ก.พ.อ.03 rev 14 06 2556

10.ตัวอย่างรับรองการมีส่วนร่วม ตำรา-หนังสือ

11.ตัวอย่างรับรองการมีส่วนร่วมผลงานวิจัย

12.ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน-คำสอน

13.บันทึกข้อความ ขอตำแหน่ง

14.ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.เอกสารรับรองภาระงานสอน

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

รวมทั้งหมด 13379

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก