คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2556

1 ปรัชญา

2. แนะนำคณะสังคมศาสตร์

3 แนะนำหลักสูตร

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

10.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศ.บ. 5ปี สาขาสังคมศึกษา

11.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

12.คำอธืบายรายวิชา

13.ระเบียบการย้ายสาขาวิชา

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2557

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2557

สารบัญ
ส่วนนำ
แนะนำคณะสังคมศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาโทประวัติศาสตร์
วิชาโทมัคคุเทศก์
วิชาโทสังคมวิทยา
คำอธิบายรายวิชา
ระเบียบการย้ายสาขาวิชา

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากคณบดี

บทสัมภาษณ์

สาระน่ารู้

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214