งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1.แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
2.แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2556

1 ปรัชญา

2. แนะนำคณะสังคมศาสตร์

3 แนะนำหลักสูตร

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

10.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศ.บ. 5ปี สาขาสังคมศึกษา

11.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

12.คำอธืบายรายวิชา

13.ระเบียบการย้ายสาขาวิชา

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากคณบดี

บทสัมภาษณ์

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์

สาระน่ารู้

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214