ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

 

 

      อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
      หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล

อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง

อ.ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี  

อ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์


อ.รุ้งฉาย เย็นสบาย

อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู

 

 

 

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

น.ส.กัลยาณี ผดาวัลย์ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

   

 

 

ภาควิชาประวัติศาสตร์

Website : http://history.soc.swu.ac.th/index.html

ภาควิชาประวัติศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร. ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
      หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

 อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

อ.ดร.ชาติชาย มุกสง

ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

อ.ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

อ.พรพรรณ โปร่งจิตร

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

     นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล
     ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

 

 

 

     นางสาวเบญวรรณ สว่างคง
     นักวิชาการศึกษา     
     รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายปิยะพงษ์ ปิ่นวีระ

บุคลากร ชำนาญการ

น.ส.กัญญาภัค ชุมสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฐณิชา พิมพ์นนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศิริ  คลี่ดอนยอ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสรญา สวนสมัย

    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมศักดิ์ หมื่นพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมาน กะมะรินทร์

  ช่างไฟฟ้า ช2

นายประเสริฐ จันทร์พิมี

   พนักงานขับรถ

งานบริการการศึกษา

 

 

 

   นางสาวนนทพร มีศิริ
   นักวิชาการศึกษา    
   หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์

  นักวิชาการศึกษา

น.ส.สินินาฎ ตรีเพ็ชร์

  นักวิชาการศึกษา

น.ส.อำภารัตน์ นวลทอง

   นักวิชาการศึกษา

นายกฤษณะ แก้วสายทับ

    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     
งานคลังและพัสดุ

 

 

 

      นางสมทรง แสงอุทัย

      นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

      หัวหน้างานคลังและพัสดุ

น.ส.รัศมี ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

นายเอกชัย มณีนารถ

นักวิชาการพัสดุ

   นายประวิทย์ ปารวัณอาภาภัทร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายชลัช ฉันทะวิริยะกิจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อัมพร ล้วนทอง

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     
งานนโยบายและแผน

 

 

 

     นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์มุกดา
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     หัวหน้างานนโยบายและแผน

นายอนุพนธ์ คำปัน

นักวิชาการศึกษา

นายสุรพงษ์ ทรงเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

น.ส.ณันธภัท พรมดวง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.วราภรณ์ สุดอ่อง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

คณะผู้บริหาร

คณบดี

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15547

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข

คณบดีคณะกายภาพบำบัด

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 27305

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15070

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ปรึกษา

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 14605

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 14501

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15540

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดี

 

 

 

อาจารย์ ดร.ล่ำสัน เลิศกุลประหยัด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11749

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11749

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15540

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าภาควิชา

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11759

E-mail : 

 

 

 

อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11764

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11711

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : hathairatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

 

 

 

นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 11715

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยคณบดี

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11761

E-mail : sdabphetThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11765

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์จิตอุษา ขันทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11751

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11762

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : poomThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลการติดต่อ

การเดินทางโดยรถยนต์
ด้านถนนอโศกมนตรี
- มาได้จากเส้น ถ.รัชดาภิเษก, หรือมาทาง ถ.พระราม 3, แยกอโศก, แยกเพชรบุรี ทางด่วนที่ใกล้ ทางด่วนพระราม 9 และทางพิเศษศรีรัชแยกประดิษฐ์มนูธรรม

ด้านถนนสุขุมวิท 23
- มาได้จากเส้น ถ.สุขุมวิท หรือมาทาง ถ.พระราม 1 เข้าซอยสุขุมวิท 23 (มีปั๊ม Shell และตึกจัสมินระหว่างซอย) ขับตรงมาจากปากซอย 23 เรื่อยๆจนสุดซอย

ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่
- เลี้ยวเข้าซอยพร้อมพงษ์ (แยกอิตัลไทย/สเต็กลาว) เข้าเส้นสุขุมวิท 39 วันเวย์ตามทางพร้อมจิตร และเข้าเส้นสุขุมวิท 31 สังเกตป้าย มศว ตลอดทาง เข้าด้านหลังโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
- สถานีอโศก ลง Exit 3 ข้ามฝั่ง (ลงทางเชื่อม MRT ได้) มายังซอยสุขุมวิท 23 ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ได้ตรง ซอยคาวบอย หรือเดินทะลุ Interchange 21 มาขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้านหลังตึกได้

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี 
- ออกประตู 2 เดินย้อนข้ามคลองแสนแสบถึง 7-eleven ข้ามฝั่งไปโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าไปจนสุดซอย 
- ออกประตู 1 เดินย้อนไปเส้น ถ.เพชรบุรี ข้ามสะพานลอย เข้าซอยตรง 7-eleven เดินข้ามคลองแสนแสบ ถึง มศว เป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปได้ หรือขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หน้าสถานี ราคา 10 บาท

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท
- ออกประตู 2 เดินย้อนเข้าตึก Interchange 21 ออกด้านหลัง ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ซอยสุขุมวิท 23 ราคา 10 บาท 
- ออกประตู 1, 3 ขึ้นมอเตอร์ไซค์ วิ่งเส้นอโศกมนตรี ราคา 15 – 20 บาท เป็นเส้นทางที่ต้องต่อมอเตอร์ไซค์หรือเดินเข้าไป ประมาณ 10 – 20 นาที

การเดินทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ
- ท่าเรือ มศว ประสานมิตร ถึง มศว ทันที
- ท่าเรือ สะพานอโศก เดินย้อนกลับมาถึง 7-eleven ข้ามฝั่งมาโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าซอยสุดซอย
ให้บริการทุกวัน 5.30 – 20.30 น. (วันหยุดสุดสัปดาห์ปิด 19.00 น.)

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์
- สถานีมักกะสัน ระหว่าง Airport Link มักกะสัน และ MRT สถานีกำแพงเพชร ใช้เวลาเดินประมาณ 300 เมตร และเดินข้ามคลองแสนแสบมา มศว รถไฟสายด่วนเปิดบริการทุกวันจาก 6.00 น. ไปถึงตี 24.00 น.

การเดินทางโดยรถประจำทาง
ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
- รถเมล์สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512 เข้าซอยข้าง 7-eleven และ CP Freshmart ข้ามสะพานคลองแสนแสบ

ด้านถนนอโศกมนตรี 
- รถเมล์สาย 138, 98, 136 ลงหน้า Q House เดินเข้าลาน SWUNIPLEX หรือลงโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าซอยด้านข้างมหาวิทยาลัย

ด้านถนนสุขุมวิท 23 
- รถเมล์สาย 2, 25 38, 40, 48, 98, 501, 508, 511 และ Airport bus ลงหน้าตึก jasmine เดินเข้าซอยสุขุมวิท 23 ต่อวินมอเตอร์ไซค์

อ้างอิง : ข้อมูลการเดินทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 

ที่ตั้ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
: อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล (ชั้น 3-12) ส่วนคณาจารย์และภาควิชา
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) ส่วนสำนักงานคณบดี และห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5000 ต่อ 5589-90 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เว็บไซต์ http://soc.swu.ac.th
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/socswu/

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214