ภาควิชาประวัติศาสตร์

Website : http://history.soc.swu.ac.th/index.html

ภาควิชาประวัติศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร. ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
      หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์

ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

อ.ดร.ชาติชาย มุกสง

อ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

อ.ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

อ.พรพรรณ โปร่งจิตร

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

น.ส.เบญจวรรณ สว่างคง

นักวิชาการศึกษา


นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป