แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เริ่มใช้ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

1. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

2. บันทึกเวียนประกาศ มศว 21 พ.ค. ฉบับแก้ไขแล้วประเภทหนังสือที่ใช้

1. หนังสือภายใน (ขนาด 1.5 ซม.) ตรา Logo มศว ขนาด 1.5 ซม.


2. จดหมายภายนอก/จดหมายสั่งการ/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ขนาด 3 ซม.) ตรา Logo มศว ขนาด 3 ซม.


3. ตราประทับ (ขนาด 4.5 ซม.) ตรา Logo มศว ขนาด 4.5 ซม.Template

1. หนังสือภายใน

2. หนังสือภายนอก

3. หนังสือประทับตรา

4. คำสั่ง

5. ระเบียบ

6. ข้อบังคับ

7. ประกาศ

8. แถลงการณ์

9. หนังสือรับรอง

10. ข่าว

11. ระเบียบวาระการประชุม

12. รายงานการประชุม

13. ซอง

อ้างอิง : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี