แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เริ่มใช้ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

1. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

2. บันทึกเวียนประกาศ มศว 21 พ.ค. ฉบับแก้ไขแล้วประเภทหนังสือที่ใช้

1. หนังสือภายใน (ขนาด 1.5 ซม.) ตรา Logo มศว ขนาด 1.5 ซม.


2. จดหมายภายนอก/จดหมายสั่งการ/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ขนาด 3 ซม.) ตรา Logo มศว ขนาด 3 ซม.


3. ตราประทับ (ขนาด 4.5 ซม.) ตรา Logo มศว ขนาด 4.5 ซม.Template

1. หนังสือภายใน

2. หนังสือภายนอก

3. หนังสือประทับตรา

4. คำสั่ง

5. ระเบียบ

6. ข้อบังคับ

7. ประกาศ

8. แถลงการณ์

9. หนังสือรับรอง

10. ข่าว

11. ระเบียบวาระการประชุม

12. รายงานการประชุม

13. ซอง

อ้างอิง : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

รวมทั้งหมด 13379

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก