สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 2/2556

วิชาบังคับ

 รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 หน่วยกิต

มคอ 3

มคอ 5

 

วิชาศึกษาทั่วไป

     

SWU145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ (WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE)

3(2-2-5)

T3_SWU145_2_56

T5_SWU145_2_56

SWU251

มนุษย์กับสังคม (Man and Society)

3(2-2-5)

T3_SWU251_2_56

T5_SWU251_2_56

SWU252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต (AESTHETICS FOR LIFE)

3(2-2-5)

T3_SWU252_2_56

T5_SWU252_2_56

SWU122

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2 (English for Effective Communication II)

3(2-2-5)

T3_SWU122_2_56

T5_SWU122_2_56

SWU124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 (English for International Communication II)

3(2-2-5)

T3_SWU124_2_56

T5_SWU124_2_56

 

วิชาแกน

     

SO101

Introduction to Sociology

2(2-0-4)

T3_SO101_2_56

T5_SO101_2_56

SO115

English for Development I

3(3-0-6)

T3_SO115_2_56

T5_SO115_2_56

SO118

Introduction to Social Psychology

3(3-0-6)

T3_SO118_2_56

T5_SO118_2_56

SO121

ชุมชนกับสภาวะแวดล้อม

 

T3_SO121_2_56

T5_SO121_2_56

SO122

Development Theories

 

T3_SO122_2_56

T5_SO122_2_56

SO131

วิชาประชากรศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

T3_SO131_2_56

T5_SO131_2_56

SO151

ความทันสมัยและวิถีชีวิตเมือง

 

T3_SO151_2_56

T5_SO151_2_56

SO215

English for Development II

(3-2-2)

T3_SO215_2_56

T5_SO215_2_56

SO221

Community Study

 

T3_SO221_2_56

T5_SO221_2_56

SO224

องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม

 

T3_SO224_2_56

T5_SO224_2_56

SO235

Culture and Development

 

T3_SO235_2_56

T5_SO235_2_56

SO241

เพศสภาวะกับการพัฒนา

3(3-0-6)

T3_SO241_2_56

T5_SO241_2_56

SO251

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

 

T3_SO251_2_56

T5_SO251_2_56

SO312

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

T3_SO312_2_56

T5_SO312_2_56

SO316

การพัฒนาความสามารถบุคคลและกลุ่ม

 

T3_SO316_2_56

T5_SO316_2_56

SO321

Social Problems

 

T3_SO321_2_56

T5_SO321_2_56

SO323

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมือง

 

T3_SO323_2_56

T5_SO323_2_56

SO331

Social Psychology

 

T3_SO331_2_56

T5_SO331_2_56

SO335

Social and Culltural Change

 

T3_SO335_2_56

T5_SO335_2_56

SO342

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 (2-2-5)

T3_SO342_2_56

T5_SO342_2_56

SO412

Community Development

 

T3_SO412_2_56

T5_SO412_2_56

SO441

Public Health and Community Development

 

T3_SO441_2_56

T5_SO441_2_56

SO451

Independence Study

 

T3_SO451_2_56

T5_SO451_2_56

 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

     

SO118

Introduction to Social Psychology

 3(3-0-6)

T3_SO118_2_56

T5_SO118_2_56

SO215

English for Development II

3(2-2)

T3_SO215_2_56

T5_SO215_2_56

SO221

Community Studies

3(2-2)

T3_SO221_2_56

T5_SO221_2_56

 

วิชาเอกบังคับ

     

SO121

Community and Environment

 

T3_SO121_2_56

T5_SO121_2_56

SO122

Development Theories

 

T3_SO122_2_56

T5_SO122_2_56

SO224

Community Organization and Civil Society Networks

3(2-2)

T3_SO224_2_56

T5_SO224_2_56

 

วิชาเอกเลือก

     

SO151

Modernization and Urban Life

 

T3_SO151_2_56

T5_SO151_2_56

SO235 

 Culture and Development

3(3-0)

T3_SO235_2_56

T5_SO235_2_56

SO241

 เพศสภาวะกับการพัฒนา

3(3-0)

T3_SO241_2_56

T5_SO241_2_56

SO316

Development of Person’s and Group’s Ability

3(3-0)

T3_SO316_2_56

T5_SO316_2_56

SO441

Public Health and Community Development

3(3-0)

T3_SO441_2_56

T5_SO441_2_56

SO451

Independence Study

3(2-2)

T3_SO451_2_56

T5_SO451_2_56

 

วิชาโท

     

SO335

Social and Cultural Change

3(3-0)

T3_SO335_2_56

T5_SO335_2_56

 

วิชาเลือกเสรี

     

PG221

Developmental Psychology

3(3-0-6)

T3_PG221_2_56

T5_PG221_2_56

PO102

Academic Reading and Writing Skills

(3-0-6)

T3_PO102_2-56

T5_PO102_2-56

PO201

Political and Administrative Psychology

(3-0-6)

T3_PO201_2-56

T5_PO201_2-56

SO321

Social Problems

3(3-0)

T3_SO321_2_56

T5_SO321_2_56

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 152

เมื่อวานนี้ 162

สัปดาห์นี้ 572

เดือนนี้ 4265

รวมทั้งหมด 10421

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก