แบบฟอร์มขอตำแหน่ง

  • Print

แบบฟอร์มขอตำแหน่ง

1.Checklist

2.ก.พ.อ.03.rev 14 06 2556

3.การปรับปรุงหลักเกณฑ์

4.ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอน

5.คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

6.คำชี้แจงการกรอก กพอ 03 ตามตัวอย่าง

7.เงื่อนไข

8.จรรณ01

9.ตัวอย่าง ก.พ.อ.03 rev 14 06 2556

10.ตัวอย่างรับรองการมีส่วนร่วม ตำรา-หนังสือ

11.ตัวอย่างรับรองการมีส่วนร่วมผลงานวิจัย

12.ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน-คำสอน

13.บันทึกข้อความ ขอตำแหน่ง

14.ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.เอกสารรับรองภาระงานสอน