ฝ่ายวิชาการ มศว เร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เตรียมแข่งขันในตลาดสากล

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในตลาดสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทน อธิการบดี มศว เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากแขกเหรื่อแวดวงนักวิชาการแล้ว ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกหลายท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ยูโตะ คิตามูระ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว บรรยายเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Education for Sustainable Development“ คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือฟุลไบรท์ บรรยายเรื่อง “สู่อนาคตด้วยความเป็นนานาชาติอย่างมั่นใจ” และ ผศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสำหรับการรับรองในระดับนานาชาติ” และ “การบริหารหลักสูตรในระดับนานาชาติ”

ทั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมรับฟังการบรรยายราวกว่า 300 คนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว ได้กล่าวถึงความสำคัญในการจัดโครงการว่า “โครงการนี้มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยและงานวิชาการในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐกับนโยบายมหาวิทยาลัย เรื่อง ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ และการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาที่สนองต่อทิศทางการศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ซึ่งคาดหวังว่า ประธานหลักสูตร/คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา จะสามารถนำหลัก ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ไปใช้ในการปรับหลักสูตรและได้แนวทางในการจัดทำหลักสูตรนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ที่มา : รอบรั้ว มศว

 

 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214