Soc Building

โครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560


โครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560

      รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 “ธ ทรงเป็นนักปกครอง...ผู้ทรงธรรม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก