Soc Building

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย

      ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก และจรรยาบรรณนักวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและเสริมสร้างการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย รวมทั้งได้ร่วมระดมแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนภายนอก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศ.ดร.ประสาท  หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก