รายงานผลการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562

research label

ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ Knowledge Management (KM) กันมากขึ้น เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้องค์กร ต้องพัฒนาและปรับตัวเอง เพื่อความก้าวหน้าและการอยู่รอด ดังนั้นการจัดการความรู้ที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพราะ หัวใจสาคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้คือความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสานึกในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่าง ต่อเนื่อง และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด คณะสังคมศาสตร์ จึงให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ซึ่งเป็นทุนทางปัญญาที่สามารถ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะสังคมศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ประกอบกับการประเมินคุณภาพภายใน และกพร.กาหนดให้มีตัวชี้วัด ในการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ จึงจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการshare องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติงานของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถที่จะนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดการแพร่หลายเพื่อการาพัฒนาองค์กร บุคลากร จนสามารถผลักดันคณะสังคมศาสตร์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง

ดาวน์โหลด รายงานผลการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562

Attachments:
Download this file (km_report2562.pdf)km_report2562.pdf[ ]2725 kB

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 31

Yesterday 39

Week 31

Month 1152

All 12755