แบบรับรองบทความวิจัยและแบบรับรองบทความวิจัย

1. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2562
2. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ด่วน์โหลดเอกสารแนบทั้งสองหัวข้อในรูปแบบ PDF ตามลิงค์แนบด้านล่าง

Attachments:
Download this file (j_soc_2562_form.pdf)Form-2562[ ]99 kB

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214