ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
1. ตัวอักษรการพิมพ์: ขนาดตัวอักษร Thai Sarabun PSK 16, Single Space
ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว

2. รูปแบบการพิมพ์

ตัวอย่างการเขียนลำดับหัวข้อและตัวเลข
หัวข้อใหญ่
           1. หัวข้อรอง
               1.1 หัวข้อย่อย
                      1) เนื้อหา .......................................................................................................................

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214