กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการภายนอก
1. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว

2. ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร
3. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาหะพันธุ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
6. อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์
7. อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
8. อาจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล
9. อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์
10. อาจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ

กองบรรณาธิการภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ กานต์เรืองศิริ
2. อาจารย์สิริภา สงเคราะห์
3. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

กองจัดการ
1.นางสาวนนทพร มีศิริ
2.นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์
3.นางสาวสินินาฎ ตรีเพ็ชร์
4.นายอนุพนธ์ คำปัน
5.นายศิริ คลี่ดอนยอ


บรรณาธิการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214