โครงการศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์ในเขตเมืองเสาวนา CUPPAS “ศึกษาดูงานประกอบรายวิชาความมั่นคงกับการเมืองโลกและวิชานโยบายสาธารณะ”


เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งมีองค์ความรู้และทักษะททางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงให้นิสิตสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายของผู้นำในสมัยกรุงศรีอยุธยา