โครงการศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์ในเขตเมืองเสาวนา CUPPAS “ศึกษาดูงานประกอบรายวิชาความมั่นคงกับการเมืองโลกและวิชานโยบายสาธารณะ”


เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งมีองค์ความรู้และทักษะททางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงให้นิสิตสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายของผู้นำในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214