กิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์


เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์ โดยมีคณาาจารย์ใหม่จาก 4 ภาควิชาเข้าร่วม ได้แก่ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214