นิสิตภาคบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในหัวข้อ “Global Brand Planning Competition 2018” ในการแข่งขันระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์  จัด พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีมจากประเทศไทย อันประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        เข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในหัวข้อ “Global Brand Planning Competition 2018” ในกลุ่ม เวทีภาษาอังกฤษ (International stage) และได้รางวัล      Gold awards ในการแข่งขันระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214