Soc Building

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ EY

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ EY


ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ EY

                วันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าแด่คุณโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หนึ่งในหน่วยงานภายนอกที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ประสานให้นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นผู้มีอุปการคุณ               ต่อคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพฯ 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก