โครงการศึกษาภาคสนามประกอบรายวิชาต่างๆ กิจกรรม “ละโว้ราชธานีสองสมัย ตื่นตาใจศิลปกรรมงามหลากหลาย ทวาฯ เขมร เปอร์เซีย ฝรั่ง ไทย สัตยาไสโรงเรียนต้นแบบดี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดำริท่าน น้อมใจมั่นไหว้พระบาทศาสดา” 


เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่มรดกทางปัญญาของบรรพชนไทย  

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214