ให้ความรู้การดำเนินงานระบบ ERP และการจัดการงานด้านเอกสารการเงินแก่บุคลากร     คณะสังคมศาสตร์ 


อาจารย์ ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระบบ ERP  รวมถึงการจัดการงานด้านเอกสารการเงินแก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214