แถลงข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs): A better way for social impact creation and social inequality reduction


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ Engagement Thailand กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ  The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs) ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรม     และศิลปะ อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ในสังคมไทย มหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินการด้าน Engagement 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214