ทำเนียบคณบดี

  • Print
ทำเนียบคณบดี


 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  หลักศิลา

พ.ศ.2514-2522

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  เจียมเจริญ

พ.ศ.2522-2526 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  บุรีรักษ์

พ.ศ.2526-2530

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล

พ.ศ.2530-2534

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช  จงสืบพันธ์

พ.ศ.2534-2538

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล

พ.ศ.2538-2542

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน

พ.ศ.2542-2546

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา สังข์เกษม

พ.ศ.2546-2555

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน