โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8


การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่8 ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน  ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยในปีนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานวิทยานิพนธ์รวมถึงการศึกษาอิสระ

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214