คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  ครบรอบ 25 ปี 


อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย ชยันตราคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214