• Print
ปรัชญา  
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
สังคมศาสตร์เพื่อสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกระดับ
5. การธำรงรักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น