ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์หารือร่วมกับ Mr. Pierre Grace จาก Manchester Metropolitan University เรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัย 


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Manchester Metropolitan University จำนวน 6 คน ภายใต้การดูแลของ Mr. Pierre Grace  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย Mr. Grant  Later อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ เข้าพบ              รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ธันนิกานต์  สูญสิ้นภัย ชยันตราคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัยของทั้ง 2 สถาบัน

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214