ปรัชญา  
สังคมศาสตร์เพื่อสังคม
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นคณะที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เน้นการสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาและรับใช้สังคม บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ให้บริการวิชาการเพื่อสังคมแก่ชุมชนในทุกระดับ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214