ปรัชญา  
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
สังคมศาสตร์เพื่อสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกระดับ
5. การธำรงรักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214