ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์
      หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

ศ.ดร.วรพิทย์ มีมาก

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล

อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง

อ.ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี 

อ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์


อ.รุ้งฉาย เย็นสบาย

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อัมพร ล้วนทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   

 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214