ประชุมจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Gold’s (SDGs) 


อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม อ.ดร.สันติ             เติมประเสริฐสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Gold’s (SDGs) โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเสนอการจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214