ภาควิชาบริหารธุรกิจ

  • Print

Website : http://ba.soc.swu.ac.th/

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

      รศ.ดร.ณักษ์  กุลิสร์
      หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์

รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล

ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

ผศ.ภัทราพร จิตสร้างบุญ

ผศ.อิสรีย์ กานต์เรืองศิริ

อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

อ.ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด

อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์

อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ

อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์

อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

อ.ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์

อ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล

อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

อ.ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์

อ.นาฎอนงค์ นามบุดดี

อ.จิตอุษา ขันทอง

อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค

 

อ.ดร.กวีพงษ์ เลิศวัชรา

อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์

อ.ดร.ณัฐินี  ฐานะจาโร

เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ

นายวิฑูร หรรษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ประพรรณ ดวงเพ็ชร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.สาวิตรี แก้วสุวรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.ปฤษณา ทิพย์สุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

น.ส.ศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ปุณยนุช เรือนโนวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจีระบุญ รอดกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์

นักวิชาการศึกษา