โครงการสังคมศาสตร์สัมพันธ์  (SOCIAl GAME)


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการสังคมศาสตร์ (SOCIAL GAME) วัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตภายในคณะและภายในวิชาเอก เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีภายในหมู่คณะ

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214