โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิติศาสตร์กับสังคมไทย 


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นิติศาสตร์และการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214