โครงการ English Club ครั้งที่ 3    


เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยอาจารย์ ดร.ศิพิมพ์  ศรบัลลังก์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาจารย์จิตอุษา  ขันทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214