คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรม SWU SE TRAINING ปีที่ 4 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม” ในโครงการอบรม SWU SE TRAINING    ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-1 เมษายน 2561  จัดโดยภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้จากการฝึกอบรมรวมถึงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นที่ 4 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214