ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 5/2561 


เพื่อเตรียมความพร้อมและ ติดตามความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดการประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ การประชุมครั้งนี้ทางคณะฯ เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม รวมถึงผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ บุคลากรจากส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บุคลากรจากสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และบุคลากรจากส่วนกิจการเพื่อสังคม  

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214